ลงทะเบียนและชำระเงิน

1. ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ในหน้าชำระเงิน หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(The Application of Artificial Intelligence in Geographic Information System Technology)”
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.30 น. 
หมายเหตุ : จำกัดที่นั่งเพียง 40 ท่านแรกที่ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2. กรุณาทำรายการชำระเงินครั้งละ 1 รายการเท่านั้น ระบุชื่อผู้เข้าร่วมงานในหน้าชำระเงินให้ถูกต้อง ใบเสร็จรับเงินจะอ้างอิงจากชื่อที่ระบุไว้ในหน้าชำระเงิน
3. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
4. ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีในหน้าการสั่งซื้อ หรือแจ้งการชำระภายหลังได้ที่หน้า profile ของท่าน กรุณาระบุชื่อผู้รวมงานใน slip note
5. ท่านสามารถรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้ในวันงานที่โต๊ะลงทะเบียน โดยในใบเสร็จจะลงวันที่เป็นวันจัดงานประชุม
6. กรุณาตรวจสอบรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้อง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนเกินที่กำหนด

ลงทะเบียนและชำระเงิน

ลงทะเบียนบุคคลทั่วไป
(นำเสนอ/ส่งบทความ)

notebook, hand, pen-2178656.jpg

4500 THB

ลงทะเบียนนักศึกษา
(นำเสนอ/ส่งบทความ)

concept, man, papers-1868728.jpg

4000 THB

ลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน

4000 THB

หมายเหตุ
                  1. คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบทความของท่าน หากบทความไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้
                  2. หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน ทางคณะกรรมการจะไม่คืนค่าลงทะเบียน