ความเป็นมาเกี่ยวกับ การประชุม

เครือข่ายการวิจัยดำเนินงานแห่งประเทศไทย (Operations Research Network of Thailand) ได้ริเริ่มจัดการประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนั้น และได้ดำเนินการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วม

ในปี พ.ศ. 2567 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายการวิจัยดำเนินงาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (Operations Research Network Conference 2024: OR-Net 2024) ซึ่งนับว่าเป็นการจัดการประชุมเป็นครั้งที่ 21 ของประเทศไทย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้และความก้าวหน้าด้านการวิจัยทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดำเนินงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการวิจัย จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านการวิจัยดำเนินงาน ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน และได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาการเรียนการสอน อันนำไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ OR-NET 2023

337292356_178536137855503_3424460780404198793_n
337153388_974524883716911_3986512286007782163_n