คณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย
การวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิตยสภา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วรทัศร์  ขจิตวิชยานุกูล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์  อัตธีรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป แสงซ้าย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชุติชูเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ระวี สุวรรณเดโชไชย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนาริน  จันทะ         คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา ฤกษ์เกษม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดร.ศิรประภา ดีประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรรณ์ ลี้โรจนาประภา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ชัยวุฒิศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ กล่อมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปกร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราธร  ปัญญางาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.ศุภัชญา โชตยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.สมภพ แสงผึ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์  แสงชูโต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา ฤกษ์เกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์ พันธรักษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อแก้ว  จตุรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ธนัชพร วงศ์เวียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์สมเกียรติ จงประสิทธิ์พร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย อัศดรศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนิธิ คำเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ฤตวิรุฬห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา วิสิทธิพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ทินกร ปงธิยา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.จูลิน ลิคะสิริ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร ภูนิคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รมิดายุ อยู่สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ศิริ  สิงห์เถื่อน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี สุขเสกสรรค์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรอุไร แสงสว่าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ดร.สิริรัตน์ สุวัชรชัยติวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ดลยา บัวคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.มะกูซี มะแซ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิตา ชูสว่าง         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร กิตติธรพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.วรุตม์ บุญภักดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อณจ ชัยมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดร.พีรญา ธภัทรสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม