คณะกรรมการจัดงาน

การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวนที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบากรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา พัฒนางกูรกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงค์สายกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี จันทรขจรกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เกษามูลกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมพร สิทธิมงคลกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเมศวร์ ฮาชิมกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่มกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัยกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา ฤกษ์เกษมกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิรดีกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่มกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เกษามูลประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุลกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพฏ อินตระกูลกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกุญช์ พนาสวัสดิ์วงศ์กรรมการ
คุณ อภินันท์ ชูหนูกรรมการ
อาจารย์ ดร.รวินทร์ ยังน้อยกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกุลกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์กรรมการ
อาจารย์ กานต์ณัฐ ณ บางช้างกรรมการ
คุณ ศิริรัตน์ นิยมศักดิ์กรรมการ
คุณ สุพัตรา รัตนเดชากรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ดวงสาพลกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรเมศวร์ ฮาชิมประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุลกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศิริจันทร์ เวสารัชศาตกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชยาภรณ์ มีเดชกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิฉา แก้วหาวงษ์กรรมการ
คุณ พรทิพย์ บุญมากกรรมการ
คุณ ศิริพร จบดีกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี จันทรขจรกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัยรัตน์ จันทีกรรมการ
อาจารย์ ดร.สายตุลา ณ ระนองกรรมการ
คุณ มาลัย แก้วกลิ่นกรรมการ
คุณ สุพัตรา รัตนเดชากรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวร คูหิรัญกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบาประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน จาตุรันตบุตรกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ชัยยากรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชยธร วนาสวัสดิ์กรรมการ
คุณ สิริมา สุโพธิ์กรรมการ
คุณ อมรกุล เลี้ยงบำรุงกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพงศ์ ศิริสุขกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมพร สิทธิมงคลประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรีกรรมการ
คุณ ขวัญเรือน จันทรทัตกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา ไกรสัยกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวนกรรมการ
คุณ ศิริพร จบดีกรรมการ
คุณ สิริมา สุโพธิ์กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณชญา พัฒนางกูรกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัชระ คงนวนประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ศิริจันทร์ เวสารัชศาตกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกุลกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา ไกรสัยกรรมการ
คุณ ขวัญเรือน จันทรทัตกรรมการ
คุณ เพ็ญแข เสนาจันทร์กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลักษณ์ ทองจับกรรมการและเลขานุการ
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงค์สายประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิฉา แก้วหาวงษ์กรรมการ
คุณ ศิริรัตน์ นิยมศักดิ์กรรมการ
คุณ อัญมณีนุช บัวแก้วกรรมการ
อาจารย์ ดร.ปารวัณ ไพจิตรรัตนะกรรมการและเลขานุการ