ตารางกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย [click]

กำหนดการ OR-NET2024

กำหนดการงานเลี้ยงต้อนรับ OR-NET2024

FULL PAPER SUBMISSION

ACCECPTANCE NOTIFICATION

Final Submission

Confernece Date

31 DEcember 2023  15 January 2024

31 January 2024    15 FEBRUARY 2024

15 february 2024  29 FEBRUARY 2024

28 – 30 March 2024